Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Aviso legal • FICBUEU
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BUEU

Aviso legal

Aviso legal

FICBUEU

1. LEI DE SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN E COMERCIO ELECTRÓNICO

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información (L.S.S.I.) , dase a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que o dominio ficbueu.com a partir de agora Sitio Web está rexistrado a nome de ASOCIACION FICBUEU con domicilio social en  R/ Montero Ríos 191 BAIXO , 36930 – Bueu (Pontevedra); provista de CIF G94146362, a partir de agora O TITULAR

2. CONDICIÓNS DE USO

I.- USUARIOS/AS

O acceso e/ou uso do Sitio Web ficbueu.com, atribúe a quen o realiza a condición de usuario/a, aceptando, desde ese mismo momento, plenamente y sin reserva alguna, las presentes condiciones generales, así como las condiciones particulares que, en su caso, complementen, modifiquen o sustituyan las condiciones generales en relación con determinados servicios y contenidos del Sitio Web.

II.- USO DEL Sitio Web, SUS SERVICIOS Y CONTENIDOS

O/A usuario/a comprométese a utilizar o Sitio Web e os seus servizos e contidos sen incumprir a lexislación vixente, a boa fe, os usos xeralmente aceptados e a orde pública. 

Ademais, queda prohibido o uso da web con fins ilícitos ou prexudiciais contra O TITULAR ou calquera terceiro, ou que, de calquera forma, poidan causar dano ou impedir o funcionamento normal do Sitio Web.

En canto aos contidos (informacións, textos, gráficos, arquivos de son e/ou imaxe, fotografías, deseños, etc.), prohibese:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación, a menos que se conte coa autorización dos seus lexítimos titulares ou sexa legalmente permitido.
 • Calquera vulneración dos dereitos de O TITULAR ou dos seus lexítimos titulares sobre os mesmos.
 • A súa utilización para todo tipo de fins comerciais ou publicitarios, distintos dos estritamente permitidos.
 • Calquera intento de obter os contidos do Sitio Web por calquera medio distinto dos que se poñen á disposición dos/as usuarios/as e dos que habitualmente se empregan na rede, sempre que non causen prexuízo algún á web.

III.- MODIFICACIÓN UNILATERAL

O TITULAR poderá modificar unilateralmente e sen previo aviso, sempre que o considere oportuno, a estrutura e deseño do Sitio Web, así como modificar ou eliminar os servizos, os contidos e as condicións de acceso e/ou uso do mesmo.

IV.- HIPERENLACES

O establecemento de calquera “hiperenlace” entre unha páxina web e o Sitio Web estará suxeito ás seguintes condicións:

 • Non se permite a reprodución, nin total nin parcial, de ningún dos servizos nin contidos do Sitio Web.
 • Agás consentimento previo e expresado, a páxina web na que se estableza o hiperenlace non conterá ningúnha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, eslogan ou outros signos distintivos pertencentes ao TITULAR.
 • Baixo ningunha circunstancia, EL TITULAR será responsable dos contidos ou servizos postos á disposición do público na páxina web desde a que se realice o “hiperenlace” nin das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas. 

V. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

O TITULAR non concede ningúnha garantía nin se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que poidan derivar de:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e efectivo funcionamento da Web e/ou dos seus servizos ou contidos.
 • A falta de utilidade, adecuación ou validez da Web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas dos usuarios.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou lesivos nos contidos.
 • A recepción, obtención, almacenamento, difusión ou transmisión, por parte dos/as usuarios/as, dos contidos.
 • O uso ilícito, neglixente, fraudulento, contrario ás presentes Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xeralmente aceptados ou á orde pública, do Sitio Web, os seus servizos ou contidos, por parte dos usuarios.
 • A falta de licitude, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos/as usuarios/as no Sitio Web.
 • O incumprimento por parte de terceiros dos seus obrigatorios ou compromisos en relación cos servizos prestados aos usuarios/as a través do Sitio Web.

VI. DURACIÓN

A duración da prestación do servizo do Sitio Web e dos seus servizos é de carácter indefinido.

Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que a integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

VII. LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICCIÓN

As presentes Condicións Xerais rexiranse pola lexislación española.

ASOCIACION FICBUEU e o/a usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera correspondelos, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da Web e dos seus servizos e contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido.

No caso de que o Usuario/a teña o seu domicilio fóra de España, ASOCIACION FICBUEU e o Usuario/a, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidera correspondelos, sométense á xurisdición dos Xulgados e Tribunais de Bueu.

3. BAIXA DE COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

De conformidade coa lei de servizos da sociedade da información 34/2002 garantízase ao usuario a posibilidade de deixar de recibir información comercial nun prazo máximo dun mes desde que comunique a súa vontade mediante correo electrónico dirixido a info@ficbueu.com.

O teu carriño 0
Non hai produtos na cesta!
Continuar comprando
0
Skip to content