Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Política de privacidade • FICBUEU
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BUEU

Política de privacidade

Política de privacidade

FICBUEU2021

AVISO LEGAL E CONDICIÓNS DE USO DO SITIO WEB WWW.FICBUEU.COM

Información xeral sobre www.ficbueu.com

De acordo co deber de información esixido na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, detállanse a continuación os datos de información xeral do sitio web.

O sitio web e o seu contido son propiedade da Asociación Cultural Cinematográfica de Galicia FICBUEU, CIF: G94146362, con enderezo en Avenida Montero Ríos 191, Baixo-Bueu 36930, Pontevedra.

Poden poñerse en contacto connosco no enderezo apuntado, chamando ao teléfono (+34) 986324191 (de luns a venres, en horario 10:00 a 13:00 horas, enviando un correo electrónico a info@ficbueu.com)

TERMOS E CONDICIÓNS DE USO

O acceso e utilización de este sitio web atribúe ao visitante a condición de usuario. Isto supón que o usuario acepta as condicións de uso vixentes en cada momento e comprométese a facer un uso axeitado dos contidos do sitio web e a observar e cumprir rigurosamente o que se dispoña neste aviso e nas normas que sexan de aplicación.

Asimismo o usuario comprométese a:

1) Suministrar información veraz sobre os datos de rexistro e a mantelos actualizados;
2) Non difundir contidos contrarios a lei ou a  dignidade da persoa; que sexan discriminatorios por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social; ou que, de calquera xeito, sexan contrarios a lei e ao orde público;
3) calesquera outros que, a xuizo de www.ficbueu.com, sexan inadecuados para publicación.
www.ficbueu.com resérvase o dereito a efectuar as modificacións que estime convenientes, engadindo, cambiando ou eliminando contidos ou servizos prestados a través do sitio web; así como o de retirar calquera aportación ou comentario que contraveña as regras descritas con anterioridade..

www.ficbueu.com non se fará responsable, en ningún caso, das opinións arroxadas polo usuario a través das ferramentas de participación ofrecidas polo sitio web.

Nalgúns casos o sitio web require que o usuario se inscriba, rexistre datos persoais ou complete formularios.

O acceso ao sitio web é libre e de balde para o usuario en todas as súas partes, contidos, etc.

O usuario declara, baixo a súa responsabilidade, ser maior de idade e dispoñer da capacidade suficiente para vincularse as presentes condicións.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e a súa normativa de desenvolvemento, www.ficbueu.com, como responsable do sitio web e en cumprimento dos artigos 5 e 6 LOPD, informa a todos os usuarios que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán incorporados nun ficheiro automatizado que se atopa debidamente inscrito na  Axencia Española de Protección de Datos.

O titular do sitio web é www.ficbueu.com, cuxos datos identificativos e rexistrais atópanse ao comezo deste aviso legal.

www.ficbueu.com, a través dos formularios que pon a disposición do usuario, pode recopilar a información persoal que se detallará a continuación coa finalidade de axustar as nosas ofertas comerciais as súas peticións para poder ofrecerlle un servizo máis persoalizado e eficaz: nome e apelidos, sexo, fecha de nacemento, enderezo postal e de correo electrónico, número de teléfono, tarxeta bancaria e número de conta.

O usuario proporciona a información solicitada voluntariamente. A negativa a suministrala ten, como única consecuencia para o usuario, non recibir información axustada as súas preferencias nin aos servizos que ofrece o sitio web.

Ao marcar o apartado correspondente, o usuario acepta expresamente e de forma libre, que os seus datos persoais sexan tratados por www.ficbueu.com cos seguintes fins:

– Ofrecerlle a mellor experiencia de (navegación, compra, etc.)
– Atender as consultas do usuario.

www.ficbueu.com, en canto responsable do ficheiro e do tratamento dos datos de carácter persoal, está obrigada a gardar secreto profesional respecto de todos eles así como a gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar as relacións do usuario con www.ficbueu.com.

www.ficbueu.com garantiza en todo momento ao usuario o exercicio dos seus dereitos de acceso, rectificación, limitación, supresión, cancelación, portabilidade e oposición (os dereitos de supresión e portabilidade incorpóranse co RGPD, aplicable dende 25-5-2018) sobre os datos persoais facilitados, dirixíndose por escrito a www.ficbueu.com, Avenida Montero Ríos 191, Baixo-Bueu 36930, Pontevedra ou a través do enderezo de correo electrónico info@ficbueu.com.

O responsable do ficheiro dos datos recollidos dos usuarios é distinto ao titular do sitio web para o que se realiza este aviso legal.

POLÍTICA DE COOKIES

www.ficbueu.com pode empregar cookies cando un usuario navega polo sitio web.

As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servidor web para a finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

Mediante o emprego das cookies, tanto do sitio web como de terceiros relacionados con éste, é posible coñecer múltiples detalles da actividade do usuario; por exemplo, o lugar dende o que accede, o tempo de conexión, o sistema operativo empregado, as páxinas visitadas e outros datos relativos ao comportamento do usuario en internet (parámetros do tráfico, número de entradas, etc.).

É posible acceder ao sitio web desactivando as cookies pero podería interferir no correcto funcionamento de aquél.

As cookies que emprega o sitio web só se asocian con usuarios anónimos e o seu ordenador sen que podan suministrar, por sí mesmas, datos persoais de aqueles. As cookies non recollen información persoal que permita a identificación dun usuario concreto.

As cookies que emprega este sitio web son sempre temporais.

POLÍTICA DE ENLACES

O sitio web pode conter enlaces a outros sitios web con políticas de privacidade diferentes a deste. www.ficbueu.com non se fai responsable do contido ou prácticas dos sitios enlazados e recoméndase ao usuario a lectura detallada da política de privacidade de calquera sitio web ao que acceda dende éste.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Este sitio web é propiedade de www.ficbueu.com.
Os dereitos de propiedade intelectual e industrial, dereitos de explotación e reproducción de este sitio web (páxinas, pantallas, información, apariencia, estructura e deseño, código fonte, arquivos de audio e software, así como os vínculos) son propiedade, foron cedidos ou son obxecto de licenza, a favor de www.ficbueu.com, salvo que se especifique o contrario.

A denominación, o deseño e os logotipos que compoñen este sitio web son marcas debidamente rexistradas. O seu uso indebido poderá ser perseguido de conformidade coa lexislación vixente.

Os dereitos de propiedade intelectual e marcas de terceiros están destacados e o usuario debe respetalos en calquera caso.

Queda prohibido reproducir, comunicar públicamente, distribuir, ceder ou transmitir, modificar ou suprimir a información, contido ou advertencias do sitio web, salvo autorización previa, expresa e escrita de www.ficbueu.com.