Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Política de privacidade • FICBUEU
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BUEU

Política de privacidade

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

FICBUEU

Dende ASOCIACION FICBUEU entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, polo que a continuación, presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento esteas debidamente informado acerca de como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo co establecido no Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos. Tamén en relación á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade achegarache a información necesaria para coñecer o destino que lle daremos aos datos que nos proporciones. 

 1. QUEN É RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitaches os teus datos, informámosche de que ASOCIACION FICBUEU, con CIF: ESG94146362 é a responsable do seu tratamento. Estes datos serán tratados de acordo coa normativa vixente sobre protección de datos persoais.

Pode haber outros responsables nos tratamentos que realizamos, neste caso informaremos sempre de quen é o responsable do tratamento, así como dos seus datos de identificación.

A páxina web pode incluír hipervínculos ou enlaces que permiten acceder a páxinas web de terceiros diferentes a ficbueu.com, e que por tanto non son operados por ASOCIACION FICBUEU. Os titulares destas páxinas disporán das súas propias políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios tratamentos e das súas propias prácticas de privacidade.

Na ASOCIACION FICBUEU comprometémonos a cumprir coa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento.

 1. ONDE INFORMAMOS?

Desde ASOCIACION FICBUEU informamos a través da pxiina web ficbueu.com no apartado correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso Legal”.

 1. ¿QUÉ DATOS PERSONALES TRATAMOS?

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueloutros que ti decidas facilitarnos voluntariamente.
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas con nós.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se atope dispoñible en fontes accesibles ao público, á que poidamos acceder legalmente.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas con nós, incluída a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base legítima para iso ou tendo obtido o teu consentimento para iso.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión. 

Podes consultar  máis información no apartado de rexistro de actividades desta política de privacidade.

 1. COMO TRATAMOS OS DATOS?

Na ASOCIACION FICBUEU tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos con medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel óptimo de seguridade, asegurando así que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

Non obstante, debido a que ASOCIACION FICBUEU non pode garantir a inviolabilidade de internet nin a ausencia total de piratas informáticos ou outros que accedan de modo fraudulento aos datos persoais, comprometémonos a comunicarche sen dilación indebida cando ocorra unha violación da seguridade dos datos persoais que sexa probable que entaíñe un alto risco para os dereitos e liberdades das persoas físicas. Seguindo o establecido no artigo 4 do RGPD, enténdese por violación da seguridade dos datos persoais toda violación da seguridade que ocasione a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita de datos persoais transmitidos, conservados ou tratados doutra forma, ou a comunicación ou acceso non autorizados a ditos datos.

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

 1. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

 1. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE informámosche de que podes recibir comunicacións e información de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios e outros sistemas de comunicación) cando nos outorgaches o teu consentimento ou ben se trate de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos similares aos prestados con anterioridade polo responsable do tratamento dos teus datos.

No caso de que non desexas recibir comunicacións e informacións desta índole, podes notificalo por esta mesma vía indicando no asunto “BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS” para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será tramitada nun prazo de 1 mes desde o seu envío. No caso de que non recibamos contestación expresa por parte do usuario, entenderemos que aceptas e autorizas que a nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

No caso de recibir ditas comunicacións por estes medios, informámosche de que os mensaxes diríxense exclusivamente ao seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, notifícaste que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

 1. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

Os datos persoais relativos a persoas físicas que dende ASOCIACIÓN FICBUEU recopilamos por calquera medio, conservaranse mentres o interesado non solicite a súa supresión. Do mesmo xeito, manteranse mentres se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Concluído este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de ASOCIACIÓN FICBUEU.

 1. OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, se nos solicitan os teus datos, estes serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fóra dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que, se procede, nos prestes o teu consentimento.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garantan unha boa xestión, dende ASOCIACIÓN FICBUEU pode ser necesario o ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou doutra forma legalmente admitida e que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme ás nosas instrucións e non os aplicará ou usará con un fin distinto ao que figure nese contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

 1. CALES SON OS TEUS DEREITOS?

A normativa de protección de datos confírelle os seguintes dereitos:

 • Dereito de acceso: É o dereito do Usuario a obter confirmación de se ASOCIACION FICBUEU está tratando ou non os seus datos persoais e, en caso afirmativo, obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que ASOCIACION FICBUEU realizou ou realiza, así como, entre outra, da información dispoñible sobre a orixe de ditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.
 • Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten ser inexactos ou, tendo en conta os fins do tratamento, incompletos.
 • Dereito de supresión (“o dereito ao esquecemento”): É o dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o contrario, a obter a supresión dos seus datos persoais cando estes xa non sexan necesarios para os fins para os cales foron recollidos ou tratados; o Usuario retirou o seu consentimento ao tratamento e este non conte con outra base legal; o Usuario se opoña ao tratamento e non exista outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; os datos persoais foron tratados ilicitamente; os datos persoais deben ser suprimidos en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais foron obtidos produto dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de suprimir os datos, o Responsable do tratamento, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do interesado de supresión de calquera ligazón a eses datos persoais.
 • Dereito á limitación do tratamento:  É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O Usuario ten dereito a obter a limitación do tratamento cando impugne a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento sexa ilícito; o Responsable do tratamento xa non necesite os datos persoais, pero o Usuario necesiteos para facer reclamacións; e cando o Usuario se opuxo ao tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos:  No caso de que o tratamento se efectúe por medios automatizados, o Usuario terá dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Sempre que sexa tecnicamente posible, o Responsable do tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro responsable.
 • Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non se leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou cese o tratamento dos mesmos por parte de ASOCIACION FICBUEU.
 • Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís: É o dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado dos seus datos persoais, incluída a elaboración de perfís, existente salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.

Se desexas máis información sobre o tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, oposición e/ou limitación do tratamento que consideres innecesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a ASOCIACION FICBUEU en C/ Montero Ríos 191 BAJO, , 36930 – Bueu (Pontevedra) ou mediante correo electrónico a  info@ficbueu.com.

 • Esta comunicación debe reflicar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, o domicilio e os datos acreditativos. 
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. Neste caso, deberá achegar a documentación que acredite esta representación do interesado. 

Do mesmo xeito, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sen que iso afecte á licitud do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

No caso de que consideres que existe un problema ou infracción da normativa vixente na forma en que se están tratando os teus datos persoais, terás dereito á tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no Estado no que teña a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da suposta infracción. No caso de España, a autoridade de control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) –  C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es 

 1. CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS E CANTO SE CONSERVARÁN OS DATOS?

Detallamos a continuación las finalidades de los tratamientos de datos llevados a cabo por alguno, o todos, de los Responsables de Tratamiento enumerados  con anterioridad.

ACTIVIDADE DE TRATAMENTOFINALIDADE DO TRATAMENTOBASE DE LEXITIMACIÓNPRAZO DE CONSERVACIÓN
Xestión laboral Xestión do persoal para formalización dun contrato laboral, control de expedientes, xestión de nóminasRelación contractual5 anos dende a finalización do contrato
Xestión fiscal e contableTratamento necesario para o cumprimento das obrigas fiscais e contablesRelación contractualObrigación legal para a/o responsableIntereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros5 anos dende a finalización do contratoO tempo necesario para responder de obrigas legais
Xestión de contactosTratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/asRelación contractualIntereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceirosConsentimento expreso do interesado/a5 anos dende a finalización do contratoAta cancelación e/ou oposición por parte do/da titularAta a perda relevante do seu uso
Prevención de riscos laboraisCumprimento da lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais e vixilancia da saúdeRelación contractualObriga legal para o/a responsableAta a finalización da relación contractualO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Xestión de asociados/asXestións necesarias cos asociados/as da organización: alta como asociado/a, cobro de cotas, envíos informativos… e outras xestións aprobadas nos estatutos da organizaciónRelación contractualConsentimento expreso do interesado/aAta a finalización da relación contractualO prazo legalmente establecido pola normativa específicaO tempo necesario para responder de obrigas legais
Xestión multimediaTratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais e a promoción das actividadesConsentimento expreso do interesado/aAta a cancelación e/ou oposición por parte do/da titularAta a perda relevante do seu uso
Xestión de clientesTratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servizo post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización.Relación contractualRelación comercial5 anos dende a finalización do contratoO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Control laboralControl de asistencia dos empregados/as ao posto de traballo (vacacións, faltas de asistencia, rexistro de xornada)Relación contractualObriga legal para o/a responsableIntereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceirosAta a finalización da relación contractual
Comercio electrónicoElaboración e xestión de pedidos e compras realizados a través de plataformas web.Relación contractualRelación comercial5 anos dende a finalización do contratoO prazo legalmente establecido pola normativa específica
Organización de eventos e actividadesXestión e coordinación de actividades e eventos afíns á actividade da entidade (Festival de Curtametraxes, Xornadas Cinematográficas…). Control de asistencia e participantes.Relación contractualConsentimento expreso do interesado/aAta a cancelación e/ou oposición por parte do/da titularO tempo necesario para responder de obrigas legais
 1. ACEPTACIÓN E CAMBIOS NESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

É necesario que o Usuario teña lido e estea conforme coas condicións sobre a protección de datos de carácter persoal contidas nesta Política de Privacidade, así como que aceite o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable do tratamento poida proceder ao mesmo na forma, durante os prazos e para as finalidades indicadas. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política de Privacidade do mesmo.

ASOCIACION FICBUEU resérvase o dereito a modificar a súa Política de Privacidade, de acordo co seu propio criterio, ou motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificados de forma explícita ao Usuario. Recoméndase ao Usuario consultar esta páxina de forma periódica para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.

Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptarse ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.Este documento de Política de Privacidad ha sido revisado con fecha de : 24/04/23

O teu carriño 0
Non hai produtos na cesta!
Continuar comprando
0
Skip to content